הסכם משתמש

"פניקס תעופה" מופעל ע"י חברת פניקס תעופה בע''מ (ח.פ 511990871). באתר מוצעים מגוון רחב
של עסקאות, טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, השכרת רכב ועוד שירותים בתחום התיירות
(להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים ב"פניקס תעופה", מוצעים בתחום תיירות הפנים ובתחום
תיירות החוץ על ידי פניקס תעופה. השירותים המוצעים יכול שינתנו על ידי פניקס תעופה בע''מ ו/או על
ידי ספקי שירותי תיירות אחרים עמם קשורה פניקס תעופה.
כללי
השימוש באתר "פניקס תעופה" כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין
פניקס תעופה בע''מ לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו
נקבעים על פיו. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה
הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד פניקס תעופה בע''מ ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה
ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון. לפניקס תעופה בע''מ שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור
בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר "פניקס תעופה". התקנון המחייב לגבי
כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר "פניקס תעופה", בעת ביצוע ההזמנה. משתמש שאינו מסכים לאמור
בתקנון מתבקש שלא לבצע הזמנות באתר "פניקס תעופה". תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני
המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.
אבטחת מידע ופרטיות
הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע
של פניקס תעופה בע''מ. פניקס תעופה בע''מ לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי
זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצע המשתמש באתר . ייתכן שהמידע יועבר
לחברות אשראי, חברות בדיקת אשראי, רשויות ציבוריות כגון מכס והגירה, או גוף ממשלתי או ציבורי
אחר, לרבות רשויות ציבוריות וגופים ממשלתיים במדינות אחרות, והכל במידת הצורך, או כנדרש על פי
כל דין. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן והחברה תידרש ע"י רשויות שונות להמציא להם פרטים
שונים עליו ועל נסיעתו והוא מאשר לפניקס תעופה בע''מ לעשות כן עפ"י כל דרישה של כל רשות בארץ
ובחו"ל. פניקס תעופה בע''מ מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה
אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן,
המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד פניקס תעופה בע''מ ו/או מי
מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.
בעלות ושמירה על זכויות
אתר "פניקס תעופה", הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הנם קניינה הפרטי
הבלעדי של פניקס תעופה בע''מ או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים.
המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או
כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש
כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך
מראש ובכתב ע"י פניקס תעופה בע''מ. שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו, מהווה הפרה
של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר "פניקס
תעופה"וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של "פניקס תעופה"או במידה שפורסמו
מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.
תנאים ואחריות
תנאי חברות התעופה בעולם, הינם על פי הסכמי התקשרויות שונים ואחריותם מוגבלת על פי אמנות
בינ"ל וחוקים מקומיים. לפני הזמנת טיסה ב"פניקס תעופה"מומלץ לקרוא את תנאי ההתקשרות של חברת

התעופה האמורה לבצע את הטיסה. במידה והמשתמש מעוניין לקבל את תנאי ההתקשרות של חברת
התעופה עימה הוא מיועד לטוס, ניתן לבקש מידע זה במשרדי פניקס תעופה בע''מ, בתנאי שביצע את
הזמנת הטיסה באמצעות אתר "פניקס תעופה". תנאי ההתקשרות בין פניקס תעופה בע''מ לבין הנוסעים
בטיסותיה הסדירות הפנים ארציות ובין פניקס תעופה בע''מ לבין הנוסעים בטיסותיה הבינלאומיות (שכר,
לאו קוסט וסדיר), מפורטים להלן בהמשך תקנון זה. במידה והשירותים המוזמנים על ידי המשתמש אינם
שירותים המסופקים על ידי פניקס תעופה בע''מ, תיחשב פניקס תעופה בע''מ כמקשרת בלבד בין
המשתמש לבין חברות התעופה ו/או המלונות ו/או סוכני ו/או סיטונאי התיירות המפורטים באתר ואי לכך
לא תהיה פניקס תעופה בע''מ אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב תקלות או
ביצוע לקוי של אותם השירותים והאחריות לגביהם תחול אך ורק על אותם ספקי השירותים, על פי תנאי
השירות שלהם. פניקס תעופה בע''מ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם
אחראים לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר
בשל כניסה לאתר. כמו כן, אין פניקס תעופה בע''מ אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון
להיכנס לאתר. פניקס תעופה בע''מ לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים
באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את פניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה
בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על פניקס תעופה בע''מ
כתוצאה משימושו באתר.
קישורים לאתרים אחרים
"פניקס תעופה"מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים
שונים שאינם מופעלים על ידי פניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן:
"אתרים אחרים"). לפניקס תעופה בע''מ אין כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי
השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם הכלולים בהם. פניקס תעופה בע''מ אינה
נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים בפניקס
תעופה בע''מ משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם
מפעיליהם. כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר
ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של פניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה,
ופניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או
התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים. בעשות המשתמש שימוש ב"פניקס תעופה"הנו מסכים
שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי פניקס תעופה בע''מ ו/או כל מי מטעמה בגין
כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים
אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים ב"פניקס תעופה". היה ופניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה
ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש ב"פניקס
תעופה"שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על פניקס
תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא
יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על פניקס תעופה בע''מ ו/או מי מטעמה בגין
פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
תנאי שימוש באתר
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש
שירותים באמצעות אתר "פניקס תעופה". חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, לאומי ויזה,
ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת
אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב המשתמש. אין להשתמש באתר זה לכל
שימוש, מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.
שינוי השירותים והפסקתם
פניקס תעופה בע''מ רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "פניקס תעופה", השימוש בשירותים
המוצעים בו לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ולבטל את רכישת השירותים
שבוצעו על ידי המשתמש ללא התראה מוקדמת. פניקס תעופה בע''מ רשאית לסרב להעניק גישה ו/או
להפסיק את הגישה ל"פניקס תעופה"או לחלקים ממנו לכל משתמש ובכל שלב, על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. פניקס תעופה בע''מ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר "פניקס

תעופה"לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך
באתר "פניקס תעופה"ובשירותים, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר "פניקס
תעופה"הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד פניקס תעופה בע''מ. מידע הנמצא
באתר "פניקס תעופה"מצד גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין פניקס תעופה בע''מ
אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות הכלולים בו.
נוהל ההזמנה באתר
במסך "ההזמנה" מלא את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך, את פרטי כרטיס האשראי שלך ואת הפרטים
הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה,
לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת
גילאי הנוסעים, תהיה באחריות המשתמש בלבד. פניקס תעופה בע''מ ו/או ספקי השירותים האחרים, לא
יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין, במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל
סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות
האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר
זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים
משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לפניקס תעופה בע''מ ו/או למי מספקי השירותים האחרים
ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים. כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי
פניקס תעופה בע''מ, תיחשב ההזמנה מבחינת פניקס תעופה בע''מ ו/או ספקי השירותים האחרים כבקשה
בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים. פניקס תעופה בע''מ אינה מתחייבת כי הזמנתו
של המשתמש תיענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על
פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר. אישור ההזמנה יעשה על ידי מוקדן השירות טלפונית או
באמצעות פקסימיליה או באמצעות אי מייל, על פי הפרטים שמסר המשתמש. לתשומת לב המשתמש,
ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם שליחתה ולכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בתקנון זה, גם
אם ביטל המשתמש את הזמנתו בטרם אושרה על ידי פניקס תעופה בע''מ.
מחיר וביצוע התשלום באתר
המחירים המפורסמים באתר "פניקס תעופה" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של
פניקס תעופה בע''מ. מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו
מטבע ביום התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי פניקס תעופה בע''מ.
לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול הספקי שירות השונים.
האישור הסופי להזמנה יינתן על ידי מוקדן פניקס תעופה בע''מ. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים
המפורטים באתר "פניקס תעופה" לבין המחירים הקיימים במועד ההזמנה, יהיה המחיר שיומצא למזמין
על ידי מוקדן פניקס תעופה בע''מ המחיר הקובע.
זכאות להנחה
משתמש שיירשם כלקוח הזכאי להנחה הנובעת מגילו, יהיה עליו להציג תעודה המאשרת את זכאותו
להנחה. משתמש שלא תהיה בידיו תעודה מתאימה, ייגבה ממנו ההפרש באמצעות חיוב הלקוח במעמד
ההתייצבות לקבלת השירותים שבגינם נדרשה ההנחה או בכל מועד אחר באמצעות כרטיס האשראי שאת
פרטיו מסר ו/או בכל אופן אחר. ברכישות באמצעות "פניקס תעופה"לא יוקנו הנחות כלשהן, לרבות
הנחות עקב השתייכות לקבוצת פרופיל מסוימת ו/או מועדון כלשהו למעט אלה המפורטות במפורש באתר
"פניקס תעופה", אם מפורטות.
מניין ימי החבילה
במניין ימי החבילה נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי
הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי החבילה נמנים החל מיום יציאת הנוסע מהארץ ועד ליום שובו
ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה
שבו יתווספו ימים למניין ימי החבילה, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים
בחבילה, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף לפניקס תעופה בע''מ. ייתכנו מקרים
בהם יופחתו מספר ימי החבילה בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בחבילה.

הזמנת חבילת ספא
החבילה מבוצעת על ידי הספק הספציפי (אתר הספא או המלון) ממנו הוזמנה בהתאם לתנאים ובאחריותו,
לרבות אחריותו לביצוע השירותים, לטיב ו/או רמת השירותים וכיו"ב. יש לבצע את כלל הזמנות
הטיפולים, לפחות 20 יום לפני ההגעה לאתר הספא. מובהר לנוסע כי יתכן ובשל מגבלות רפואיות של
הנוסע, לא יוכל הנוסע לקבל טיפולים כלשהם, או בכלל. פניקס תעופה בע''מ לא תישא באחריות במקרים
בהם לא בוצעה הזמנה כאמור וכתוצאה מכך לא קיבל הנוסע טיפולים רפואיים באתר הספא. על הנוסע
להיבדק מראש ולוודא כי מצב בריאותו מתאים לקבלת טיפולים. פניקס תעופה בע''מ לא תהיה אחראית
בשום צורה ואופן למקרה בו לא יכול הנוסע לנצל את שירותי הספא, כולם או מקצתם, כתוצאה מאי
עמידתו בתנאי זה. אנו ממליצים לנוסע להצטייד בתעודות רפואיות, צילומים ומכתב מהרופא המטפל
(בשפה האנגלית). ברוב אתרי הספא, ייבדק הנוסע ע"י רופא מוסמך שיקבע תוכנית אישית המתאימה
למצב בריאותו ו/או רצונותיו. בדיקה זו, תיערך למחרת יום הגעת הנוסע לאתר הספא. אנו מבקשים
להפנות את תשומת לב הנוסע לכך, כי בדיקות אינן מתקיימות בימי א' וחגים מקומיים. יודגש, כי במקרים
בהם על פי חוות דעתו של הרופא באתר הספא, לא יוכל הנוסע לקבל טיפול מסוים או טיפולים בכלל
וכתוצאה מכך יחליט הנוסע לבטל את שהותו באתר הספא, יחולו על הנוסע כל ההוצאות הכרוכות בביטול
שהותו ובחזרתו לישראל. הטיפולים ניתנים במרכז הספא של המלון או בקרבתו. אין טיפולים בימי
ההגעה, העזיבה, ימי שבת, א' וחגים מקומיים. לא יינתנו החזרים בגין טיפולים שלא נוצלו.
דמי ביטול/שינוי הזמנה
הזמנה שנשלחה ובוטלה/שונתה, תחויב בדמי ביטול/שינוי, בהתאם לסוג שירותי התיירות שהוזמנו,
מחלקת המחירים שהוזמנה, מועד ביצוע ההזמנה, מועד יציאת הטיסה, מועד ביטול/שינוי ההזמנה
והשיעורים מן התמורה שבצידם ואלו לא יוחזרו לנוסע.
הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד לפניקס תעופה בע''מ, אך ורק בשעות פעילות משרדי פניקס
תעופה בע''מ.
התנאי ביטול/שינוי המצוינים לעיל מתייחסים אך ורק להזמנות שבוצעו ישירות באתר "פניקס
תעופה"ולא להזמנות שבוצעו באתרי קופונים כגון גרופון וכד' ו/או להזמנות שבוצעו אצל סוכני נסיעות
ו/או להזמנות אשר פורטו לגביהם בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים
אלו.
ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל-17:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-
13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). יום היציאה אינו נספר כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי.
נוסע אשר לא יעשה שימוש בשירותי התיירות המוזמנים או ינצל רק חלק מאותם שירותי תיירות, מכל
סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות.
במקרים של איחור/אי התייצבות נוסע לטיסה בינלאומית יבוצע החזר מיסי נמל בלבד בכל המחלקות.
בטיסות פנים ארציות אין החזר כספי.
תוקף כרטיסי הטיסה הינם שנה ממועד טיסת היציאה.
במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע.
פניקס תעופה בע''מ ממליצה למשתמש באתר "פניקס תעופה" לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע
ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי
ביטול וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.
דמי ביטול/שינוי הזמנה לחבילות נופש/טוס וסע/ספא וכרטיסי טיסה לחו"ל
1. עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 50$ לנוסע.
2. 21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 60% לנוסע.
3. פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל
שיוחזרו).
4. שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 100$ לנוסע
במקרה של טיסות סדירות בהזמנה ו-25$ לנוסע במקרה של טיסות שכר בהזמנה.
דמי ביטול/שינוי מלונות וחבילות נופש בישראל
ביטול/שינוי הזמנה עד 14 יום לפני מועד האירוח יחויב ב- 100 ש"ח לחדר או בהתאם למדיניות המלון.

ביטול/שינוי הזמנה 14 יום ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 25% מערך ההזמנה הכולל או
בהתאם למדיניות המלון.
ביטול/שינוי הזמנה פחות מ-7 ימים לפני מועד האירוח יחויב ב- 50% מערך ההזמנה הכולל או בהתאם
למדיניות המלון.
אי הגעה למלון תחויב ב-75% מערך ההזמנה הכוללת או בהתאם למדיניות המלון.
בנוסף לדמי הביטול/שינוי הנ"ל יגבו דמי טיפול בסך 100 ש"ח לחדר.
דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ( להלן - "חוק הגנת
הצרכן")
למרות האמור בסעיף "דמי ביטול/שינוי הזמנה", בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק,
בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל פניקס תעופה בע''מ בתוך
14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר ובכפוף לכך
שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן
(לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג). במקרה
של ביטול על פי הוראות החוק יוחזר לנוסע ע"י פניקס תעופה בע''מ, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה
על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, ופניקס תעופה בע''מ תבטל את חיובו של
הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר
העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. תשומת הלב מופנית לכך שהאמור בסעיף זה
הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי זכות הצרכן לביטול העסקה תהיה כקבוע בנוסח המחייב והמלא של הוראות
הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק ובתקנותיו. הודעה על ביטול
הזמנה בפניקס תעופה בע''מ, ביוזמת הנוסע ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב בלבד לפניקס תעופה
בע''מ. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו פניקס תעופה בע''מ אישור על הביטול הכולל
את מספר הביטול. על לקוח שלא יעמוד בתנאים אלו ובכל מקרה ביטול אחר ובכפוף להוראות כל דין,
יחולו על הלקוח דמי הביטול כפי שנקבעו על פי מדיניות פניקס תעופה בע''מ ובכפוף לתנאי ההזמנה
המפורטים בתקנון זה.
אשרות ודרכונים
טעות בהקשת פרטי הדרכון, לרבות תוקפו, אשר בגינה ייגרמו לנוסע נזקים, מכל סוג שהוא, יהיו על
אחריות הנוסע בלבד. באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום
היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה
אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני פניקס תעופה בע''מ אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת
מעבר. נוסע שהצהיר כי ברשותו אשרת כניסה מתאימה בהתאם לחוקי מדינת היעד, ובהגיעו לשדה
התעופה ו/או למדינת היעד והתברר כי אינו מחזיק באשרה המתאימה, הרי שהנזקים שיגרמו לו ו/או
לחברת התעופה בעקבות כך, יהיו על אחריותו בלבד. נזקים שגרם כאמור הנוסע לחברת התעופה, ישולמו
על ידו מיידית עם דרישתה הראשונית של פניקס תעופה בע''מ לכך. בנוסף ומבלי לפגוע במחויבותו הנ"ל
של הנוסע, תהיה פניקס תעופה בע''מ רשאית לגבות סכומים אלו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו
מסר המשתמש ו/או בכל אופן אחר. חובה על כל אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר,
להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם
לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות
הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות,
והמונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
קבלת מסמכי נסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מפניקס תעופה בע''מ, ולוודא כי כל המסמכים
הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברי בתי מלון, שוברי העברות, שובר השכרת רכב וכיו"ב), ובכלל
זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
מידע כללי לגבי טיסות לחו"ל
לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שבאתר "פניקס תעופה", יכול לפנות לכתובת
מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של

הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. פניקס תעופה בע''מ ו/או חברות התעופה
ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם. הטיסות הנן
מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/או זרות), בטיסות שכר ו/או לאו קוסט ו/או סדירות
אשר מטבען עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר
הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי כל
דין. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות
אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות
מגבלות על אחריות זו. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם
בכל מקרה באחריות פניקס תעופה בע''מ. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על
גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה
במשרדי המוביל האווירי. במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת
התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK
IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.
דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. הטיסה לא
תתאחר עקב הגעה מאוחרת של נוסעים לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה
למטוס. כבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה. פניקס
תעופה בע''מ לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
על הנוסע חלה האחריות למסור לפניקס תעופה בע''מ מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון
דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים מפניקס תעופה בע''מ. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם
באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין פניקס תעופה בע''מ יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או
להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה לה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים.
פניקס תעופה בע''מ תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה
אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעיתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות
ביניים והחלפת מטוסים.
יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת
פניקס תעופה בע''מ), יאלץ הנוסע לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הנוסעים בהזמנה.
חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלו פינוי
החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בבוקר באותו היום. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר
לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה.
נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב
במקום ע"י חברת התעופה או ע"י פניקס תעופה בע''מ גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על
פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה
לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע
ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים
הינו בין 70$ ל-350$ (תלוי ביעד) ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן
ע"י חברת התעופה.
הטסת נשים בהריון בטיסות פניקס תעופה בע''מ
נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה.
נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות ויציגו אישור רופא
המאשר את הטסתן.
נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.
חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין
לטיסה.
מטען
בטיסות לאו קוסט, על הנוסע לוודא כי התשלום עבור הכרטיס טיסה הינו כולל גם את עלות הטסת
הכבודה, אחרת ייאלץ לשלם עלות זו ישירות לחברת התעופה בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה.
בשאר הטיסות מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת ועד תיק יד אחד לכל נוסע. יחד עם זאת, תנאי
הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל- מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת

לעת ובחלק מחברות התעופה אף נדרש תשלום בגין הטסת הכבודה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש
אצל פניקס תעופה בע''מ. בנוסף, עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת
התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל
שנתיים הינו ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
הודעה
אם מסע הנוסע כולל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה
עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל האווירי במקרה
מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה. ראה גם הודאה הנושאת את הכותרת "הודעה
לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות" ו"הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה".
הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות
ניתנת בזה הודעה לנוסעים בטיסה שמקום היעוד הסופי או מקום חנייה בה נמצא בארץ אחרת ולא בארץ
היציאה כי הוראות אמנה הידועה בתוך אמנת וורשה עשויות לחול על כל הטיסה, לרבות קטעים שכולם
בתוך ארץ היציאה או היעוד. בשביל נוסעים כאלה שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה
מוסכם בתוך ארה"ב האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי
שלפיו אחריות של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או פציעה אישית של
הנוסעים מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע וכי
האחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל האווירי. בשביל נוסעים כאלה אשר טסים
באמצעות מוביל אווירי שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם
מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל האווירי בגין מות או פציעה אישית של נוסעים מוגבלת
במרבית המקרים ל-10,000$ ארה"ב או 20,000$ ארה"ב בקרוב. שמות המובילים האוויריים שהינם
צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות הנוסע בכל משרדי הכרטוס של מובילים אוויריים כאלה
וניתנים לעיון פי בקשה. בדרך כלל ניתן להשיג כיסוי נוסף על ידי קניית ביטוח מחברה פרטית. הגבלת
אחריותו של המוביל האווירי לפי אמנת וורשה או לפי חוזי תובלה מיוחדים כאלה איננה פוגעת בביטוח
כזה. לשם אינפורמציה נוספת נא להיוועץ בחברת התעופה או בנציג חברת הביטוח.
הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה
אחריות המוביל האווירי לאובדן, איחור, או נזק לכבודה מוגבלת לכ-20.00$ לק"ג של כבודה רשומה ו-
400.00$ לכבודה בלתי רשומה לכל נוסע, מלבד אם הוצהר מראש על ערך יותר גבוה ושולמו היטלים
נוספים. בגין סוגים מסוימים של חפצים בעלי ערך אין אפשרות להצהיר על הערכה גבוהה יותר. המוביל
האווירי איננו אחראי לנזק לפריטים שבירים או מתכלים, כסף, תכשיטים, מתכות יקרות, דברי כסף,
שטרי חליפין, ניירות ערך או חפצים אחרים בעלי ערך, מסמכים עסקיים או דוגמאות, דרכונים ותעודות
זהות, הנכללים בכבודתו של הנוסע. פרטים נוספים אפשר לקבל מאת המוביל האווירי.
הודעה על הטלת מסים אגרות והיטלים ע"י רשויות ממשלתיות מחיר
הכרטיס יכול שיכלול מסים, אגרות והיטלים המוטלים על הובלה אווירית ע"י רשויות ממשלתיות.
המסים, האגרות וההיטלים האמורים יכולים להוות חלק משמעותי מעלות התובלה האווירית וכלולים
במחיר הכרטיס. יתכן גם שהנוסע יתבקש לשלם מס, אגרה, או היטל שטרם נגבה בעת הנפקת הכרטיס.
ההודעה שלהלן אינה חלה לגבי כרטיסים שנמכרו בארצות הברית לתובלה שמקום המוצא שלה הוא
בארצות הברית חלה.
אי העלאת נוסע לטיסה עקב רישום יתר
במדינות בהן קיימות תקנות בדבר פיצוי במקרים של רישום יתר, מפעילים המובילים האוויריים תכניות
פיצוי לנוסעים שבידם הזמנת מקום מאושרת לטיסה ואשר נמנע מהם לעלות לאותה טיסה בגלל אי זמינות
של מושבים, שנגרמה עקב רישום יתר. פרטים בדבר תכניות אלה ניתן לקבל במשרדי המוביל האווירי.
המובילים האוויריים עשויים לבצע רישום יתר על מנת לצמצם את ההשלכות של אי התייצבות לטיסה
וכדי לאפשר מסירת מקומות לנוסעים שבאופן אחר לא הייתה אפשרות להקצות להם מקום בטיסה.
מידע כללי לגבי בתי מלון

פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ופניקס תעופה בע''מ אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל
אישורו הסופי של ספק המלון. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות
במידה ויוצעו ע"י ספק המלון. עם קבלת האישור למלון, תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה והנוסע
מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא
תימסר הודעה מראש, לא תישא פניקס תעופה בע''מ באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע.
כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר מלון שקיבל מפניקס תעופה
בע''מ. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך
ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת. דרוג בתי המלון
נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על-פי
הקריטריונים המקובלים באותו מקום. פניקס תעופה בע''מ תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית
המלון שהוזמן לפני היציאה, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע בית המלון ו/או ספק המלון.
במקרה כזה שומרים לעצמם בית המלון ו/או ספק המלון ו/או פניקס תעופה בע''מ את הזכות להסדיר מלון
חלופי באזור או מחוץ לאזור. במקרה שכזה, יהיה בית המלון ברמה דומה לזה שהוזמן. ברם, מודגש בזאת
כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות פניקס תעופה בע''מ, מאחר ויתכנו
שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הנוסע מסיבות שאין לפניקס תעופה בע''מ שליטה עליהן.
במקרה של העברה למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב
לפניקס תעופה בע''מ מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו
המלון ו/או הספק מלון בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה. בבית המלון יידרש הנוסע
להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה
על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 בבוקר
וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי
הטיסות. יתכנו מקרים שבהם יאלץ הנוסע להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם
לשעות הנ"ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי
שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות פניקס תעופה בע''מ להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם
נתבקשה מראש. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו
מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. פניקס תעופה בע''מ אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד
לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות
(לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון ואין
באפשרות פניקס תעופה בע''מ להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון
מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד,
תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.
נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר,
יחויב במקום ע"י המלון או ספק המלון או פניקס תעופה בע''מ גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר
מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות
מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים
שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין
הדבר בשליטת פניקס תעופה בע''מ. לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר
מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות
ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין פניקס תעופה בע''מ יכולה להבטיח שהנוסעים ישתכנו
בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, פניקס
תעופה בע''מ אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג
האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת
על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון).
השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים,
וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל
סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן,
תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם
בשליטת ו/או בהשפעת פניקס תעופה בע''מ ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון בלבד. חלק
מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון
המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין לפניקס

תעופה בע''מ כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה
של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו
ופניקס תעופה בע''מ לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל. דרישות
מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את פניקס תעופה
בע''מ, אלא אם אישרה פניקס תעופה בע''מ דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע. בקשה לצירוף עריסה
לתינוק לחדר במלון, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו
של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. אין פניקס
תעופה בע''מ אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות
ו/או חברות תיירות אחרות. במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף
ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר
כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, מיצים טבעיים,
כספת, חניה, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן על הנוסע לברר במלון בטרם השימוש במתקנים
ו/או שירותים מסוימים, האם השימוש בהם כרוך בתשלום ופניקס תעופה בע''מ לא תהיה אחראית
לדרישות תשלום כאמור. במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00
ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים
מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת. בהתאם לדרישת ספקי המלונות בחו"ל,
אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, על הנוסע לפנות לפניקס תעופה
בע''מ. שינוי או ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא
להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה ובמידה ופניקס תעופה בע''מ חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר
שתחויב פניקס תעופה בע''מ, בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול. אם חלילה נתקל מי מהנוסעים
בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או לפניקס תעופה בע''מ, ובמידה ולא יעשה
כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.
העברות
העברות הנוסע משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיני-ואן/מונית מאסף ועל כן
יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים נוספים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה ו/או
עיכובים במעברי הגבול אשר עליהם אין לפניקס תעופה בע''מ כל שליטה. בחלק מבתי המלון אין
באפשרות ההסעות להוריד/לאסוף את הנוסעים מפתח בית המלון ולכן יורד/ייאסף הנוסע בקרבת בית
המלון. אוטובוס/מיני-ואן/מונית האיסוף משדה התעופה למלון ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסע
שלא יגיע בזמן להסעה יישא בתוצאות ובהוצאות עקב כך. יודגש כי על הנוסע לוודא מראש לפני טיסת
החזור מחו"ל ברשימת איזו טיסה שמו מופיע ולאיזו שעת הסעה הינו רשום. פניקס תעופה בע''מ אינה
יכולה להיות ואינה אחראית לגבי תקינות תחזוקת האוטובוס/מיני-ואן/מונית ואיכות השירות בהם. אין
פניקס תעופה בע''מ מתחייבת כי האוטובוס/מיני-ואן/מונית יהיה ממוזג ו/או כי המיזוג יפעל ו/או יהיה
תקין. האוטובוס/מיני-ואן/מונית המקומיים המשמשים להעברות אינם מותאמים לנוסעים הנדרשים לכיסא
גלגלים, ולכן על הנוסע להודיע מראש לפניקס תעופה בע''מ בעת ביצוע ההזמנה בכל מקרה בו יש צורך
בהזמנת רכב המותאם לנוסע הנדרש לכסא גלגלים, על מנת שיוזמן לנוסע רכב כזה שעליו תחול תוספת
תשלום נוספת על הנוסע.
השכרת רכב
התקשרות נוסע אשר ברצונו לשכור רכב מפניקס תעופה בע''מ, היא לשם הזמנת רכב מספק חברת
ההשכרה בארץ או בחו"ל. תפקידה של פניקס תעופה בע''מ מתמצה בהוצאת שוברי ההזמנה כהלכה, על
מנת לקשר בין השוכר לבין ספק חברת ההשכרה בארץ או בחו"ל. השכרת רכב הינה בהתאם לתנאי
חברת ההשכרה ממנה מושכר הרכב על ידי הנוסע וביצוע ההזמנה הינו באחריות חברת ההשכרה בלבד
וכפוף לתנאי חברת ההשכרה. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב.
על הנוסע לשים לב כי יתכנו תשלומים אשר יחולו על הנוסע ואשר אינם כלולים במחיר ההשכרה אותם
יש לשלמם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן את פניקס תעופה בע''מ בטרם ביצוע הזמנת השכרת רכב
באשר לגילו ובפרט אם גילו נמוך מ-25 שנים כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל
25, בגין ביטוח נהג צעיר. על הנוסע (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו וברישיון
נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. במועד ביצוע ההזמנה, על השוכר
להקפיד למסור את שעת הגעתו המשוערת לתחנת ההשכרה. הרכב המוזמן יישמר עבורו עד שעתיים

משעת ההגעה המצוינת על גבי השובר השכרה. על השוכר לוודא, כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול
הנסיעה המתוכנן שלו, כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעברות וכדומה. שובר ההשכרה תקף אך ורק
לתחנת ההשכרה ולתאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש בישראל.
יום ההשכרה: הנו בן 24 שעות (או חלק מהן) מרגע קבלת הרכב המושכר. על כל איחור בשעת החזרת
הרכב, או הארכת השכירות של הרכב מעבר למספר ימי השכירות שהוזמנו ושולמו מראש, יחולו חיובים
נוספים בתשלום בהתאם למחירון המקומי של חברת ההשכרה, בתוספת ביטוחים ותשלומי חובה
מקומיים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה
ההשכרה ייסגר בנוכחות הנוסע. לקיחת ו/או החזרת הרכב שלא בשעות העבודה תחייב הנוסע בתשלום
נוסף במקום.
גיל השוכר: נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע
ההזמנה.
לקיחת הרכב: על השוכר להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי ברי תוקף לשנה ממועד לקיחת
הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל ודרכון על-שמו. כרטיס האשראי יינתן כביטחון ליתר התשלום ולהחזרת
הרכב במצב תקין ובמועד שנקבע בשובר ההשכרה. לא יתקבל פיקדון במזומן.
שובר ההשכרה: תקף אך ורק לשוכר הרכב (בעל השובר) ולפרטים המופיעים בו (חברת ההשכרה, תחנת
ההשכרה, תאריך, שעה, קבוצת רכב וכד') ואשר צוינו על גביו מראש בישראל. כל שינוי בפרטים
המופיעים על גבי השובר הינם באחריותו הבלעדית של השוכר. הנפקתו של השובר הינה הוכחה לביצוע
ההזמנה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה השכירות אשר נחתם בין חברת ההשכרה לבין שוכר הרכב. תנאי
החוזה אשר נחתמו בחו"ל מול חברת ההשכרה הם המחייבים. ימי השכירות המופיעים על גבי השובר
אינם ניתנים לפיצול להשכרות נפרדות. אובדן השובר הינו באחריות השוכר. יש לשים לב לתשלומים
שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יש לשלמם בחו"ל (כגון דלק, מיסים מקומיים, ביטוחים, נהגים
נוספים, מושב בטיחות לתינוק וכד').
סוג רכב: חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. כל
קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת ע"י חברת ההשכרה. כיסוי ביטוחי
CDW : הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
כיסוי ביטוחי TP: הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית
במקרה של נזק. אנו מפנים את תשומת לב הנוסע לכך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק
שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. במקרה של תאונה או גניבה או נזק לרכב על שוכר הרכב
לפעול בהתאם להוראות חברת ההשכרה ממנה שכר הרכב.
שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנת השכרת הרכב, יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים
עבור ניצול חלקי של השובר. נהגים נוספים (מעבר לשוכר) יחויבו בתשלום נוסף על פי תנאי חברת
ההשכרה ויצטרכו לעמוד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון ויהיו חייבים להציג דרכון ורישיון ישראלי
ובינלאומי על שמם על מנת שיירשמו פרטיהם על חוזה השכירות. כל התחייבות ו/או הבטחה בעל פה
להחזר כספי אשר ניתנה בחו"ל איננה מחייבת את פניקס תעופה בע''מ.
חילוקי דעות: פניקס תעופה בע''מ לא תשמש ככתובת לתביעות משפטיות כנגד חברת ההשכרה. מקום
השיפוט בין השוכר לחברת ההשכרה יהיה כפי שיקבע בחוזה שבין השוכר לחברת ההשכרה בחו"ל
כאמור ולחילופין בארץ היעד בלבד. מקום השיפוט בכל תלונה כנגד פניקס תעופה בע''מ יהיה כאמור
בפרק "חילוקי דעות" שבתנאים שלהלן. קבלת השובר ומימושו על ידי השוכר מהווים את הסכמתו
לתנאים המצוינים לעיל.
תופעות טבע ומזג אויר
על הנוסע לקחת בחשבון בעת ההזמנה, כי בארץ ו/או באזורים מסוימים אליהם הוזמנו שירותי התיירות
יתכנו לאחר ביצוע ההזמנה תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל,
שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים
ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב). אין פניקס תעופה בע''מ אחראית על אירועים אלו כאמור
שאינם בשליטת פניקס תעופה בע''מ העלולים לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של מי משירותי התיירות
אשר ייעשו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של פניקס תעופה בע''מ ובהתאם לנדרש על-פי הנסיבות. יובהר
עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על
הנוסעים בלבד ולא על פניקס תעופה בע''מ.

נזקים וביטוח בכפוף להוראות הדין, אין פניקס תעופה בע''מ אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה
מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה,
אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק
אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת שירותי התיירות עקב מחלה,
פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. פניקס תעופה בע''מ ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע
ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל
והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. פניקס תעופה בע''מ מודיעה בזאת
מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים
המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברות השכרת הרכב, בתי המלון,
וכיו"ב ולפיכך אין פניקס תעופה בע''מ אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק
אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או
מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות
את כלל נותני השירותים או חלק מהם. אין פניקס תעופה בע''מ אחראית על תופעות שונות של מזג אויר
(רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת
שביתה, הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת פניקס תעופה בע''מ העלולות לגרום לשינוי או
ביטול כלשהו בשירותי התיירות המוזמנים אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של פניקס תעופה בע''מ.
יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו
על הנוסעים בלבד ולא על פניקס תעופה בע''מ.
פניות
במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי משירות התיירות המוזמן, הנך מתבקש לפנות אל
ספק השירותים ו/או ישירות לפניקס תעופה בע''מ, זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת.
נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את פניקס תעופה בע''מ או את ספקי השירותים
המוזמנים, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידי פניקס תעופה
בע''מ לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה פניקס תעופה בע''מ נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד,
בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו מהשירות שהוזמן. על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך
לספק השירותים לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים, על הנוסע להביא
בכתב בפני פניקס תעופה בע''מ, תוך פרק זמן סביר לאחר מימוש השירות המוזמן, את דבר תלונתו,
תביעתו ו/או טענתו, על מנת שיעבירה לפניקס תעופה בע''מ בכדי שתוכל לברר את טענותיו מול הגורמים
הרלבנטיים.
חיסונים
למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע מפורט בנושא, על הנוסע לפנות לאתר משרד הבריאות
www.health.gov.il.
אזהרות נסיעה
למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov.
דין ושיפוט
הדין החל על הזמנת המשתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל
עניין ומחלוקת בכל הנוגע והקשור לשימוש באתר זה, להזמנות המתבצעות בו ולכל דבר אחר בנדון
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
שעות פעילות משרד מכירות של פניקס תעופה בע''מ
א'-ה' 09:00-17:00
שישי וערבי חג: 09:00-13:00
שבת: סגור
פניקס תעופה בע''מ
רח' בן יהודה 1 בית מגדלאור,

תל אביב 6380101
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון להזמנות: 03-5164052